Bevorderen van een gezond(er) voedingspatroon bij volwassenen noodzakelijk

Gezondheid is een kostbaar bezit. Zo kostbaar dat we ons verzekeren tegen het verlies ervan. Tegelijkertijd ondermijnen we onze gezondheid door te weinig te bewegen en teveel van de verkeerde dingen te consumeren. En dat terwijl we overspoeld worden door voedingsadviezen en wanhopige oproepen om meer te sporten. In het recentelijk verschenen whitepaper van Diagnose Voeding & Gezondheid bespreken we de ingewikkelde thematiek van voeding en leefstijl bij volwassenen.

Voeding kan de gezondheid van volwassenen (verder) verbeteren
De meerderheid van de Nederlandse bevolking is volwassen. Momenteel zijn er ruim tien miljoen volwassenen, maar ook als de groep in 2040 tot ongeveer 9,4 miljoen zal zijn afgenomen, zijn we nog in de meerderheid (bijna 52 procent)1. De meeste Nederlandse volwassenen zijn gezond en blijven maar ouder worden2. Echter, bijna de helft van de Nederlandse volwassenen heeft overgewicht, waarvan een deel zelfs kampt met zwaar overgewicht (ruim dertien procent). Deze percentages stijgen naarmate de leeftijd toeneemt. Naar verwachting zullen de prevalentiecijfers van overgewicht onder volwassenen blijven toenemen3.

Gemiddeld consumeren Nederlanders 3,1 kilogram voedsel per dag, waarvan twee derde dranken. We verdelen dit over zeven consumptiemomenten, waarvan ontbijt, lunch en diner nog altijd de belangrijkste zijn. Gedurende die zeven momenten krijgen we te weinig groente en fruit binnen en te veel suikerhoudende dranken en alcohol. Beter gaat het met zuivel en volkoren graanproducten, maar gemiddeld genomen is het eetpatroon van de Nederlandse volwassene niet gezond4. Uiteraard eten we niet allemaal hetzelfde. De voedselconsumptie verschilt van persoon tot persoon en van groep tot groep.

Bevorderen van gezond voedingspatroon kent meerdere uitdagingen
Redenerend vanuit de volksgezondheid is er dus alle reden om aandacht te besteden aan voeding. In een onderzoek, uitgevoerd onder ruim tweeduizend Nederlands, geeft een bemoedigende 41 procent aan het eetgedrag te willen verbeteren. Tegelijkertijd laat 43 procent weten dat moeilijk te vinden. Gedragsverandering is nu eenmaal meer dan een kwestie van goede intenties. Men acht zichzelf verantwoordelijk voor gezonder eten; men wil minder ingaan op verleidingen, meer wilskracht tonen. Maar in de praktijk blijken er nogal wat obstakels te bestaan.

De grootste belemmering vormen de praktische problemen. Wat de Nederlander overdag buitenshuis eet komt veelal niet meer uit een broodtrommeltje. Hoewel ruim de helft van de Nederlanders (53 procent) het aanbod van gezonde producten onvoldoende vindt, kopen zij iets op het werk, onderweg en aan zijn of haar opleidingsinstituut5. De voedselomgeving is in belangrijke mate bepalend voor het voedingspatroon van het individu en daarmee vormt ze een belangrijke factor voor het stimuleren van gezondheid en het voorkomen van (chronische) aandoeningen6. Met name op de werkvloer is nog veel ruimte om een gunstiger klimaat voor goede voeding te scheppen.

Behalve praktische belemmeringen zijn er onnodig complicerende factoren zoals tegenstrijdige informatie. Aangezien veertig procent van de consumenten tenminste wekelijks naar informatie over voeding zoekt is dat een probleem. Nog afgezien van de grote hoeveelheden adviezen in de (sociale) media over wat wel en niet gezond is, sturen ook deskundigen veel – en menigmaal verwarrende – berichten de wereld in. Het gevolg van dergelijke onduidelijke berichtgeving is dat 33 procent van de consumenten in verwarring raakt over wat wel of niet gezond is om te eten7.

Waar kunnen we het verschil maken?
Vele factoren bepalen het voedingspatroon van volwassenen. Een generieke aanpak voor de gehele doelgroep zal daardoor niet snel succesvol zijn. Er bestaan inmiddels veel initiatieven voor verbetering van voeding en vitaliteit voor volwassenen, zowel werkgericht als algemeen. Wat betreft dieetproducten, functional foods, aanvullende vitaminen en mineralen is er sprake van hype-achtige toestanden. Ook de media laten zich niet onbetuigd, gezien alle afvalprogramma’s en andere formats over leefstijl. Uit de inventarisatie van bestaande innovaties blijkt dat er veel aandacht is voor beïnvloeding van de leefstijl. De doelgroep wordt voorgelicht en krijgt vaardigheden aangeleerd. De omgeving zelf wordt echter onvoldoende betrokken in het proces: voor succesvolle beïnvloeding is ook de leefomgeving van belang.

Daarnaast is er een specifieke aanpak door verschillende stakeholders gewenst. De overheid is terughoudend in wet- en regelgeving, hoe effectief die ook kan zijn. Het heeft de voorkeur dat marktpartijen onderling tot afspraken komen, bijvoorbeeld over het terugdringen van ongezonde stoffen in voedingsmiddelen en verkleinen van portiegroottes. Verzekeraars hebben belang bij het terugdringen van ziektelast en zijn bij machte ander gedrag te (helpen) stimuleren. Bovenal kan de werkgever een grote rol spelen. Voor het stimuleren van een gezonder voedselpatroon bij volwassenen is vitaliteit op de werkvloer cruciaal. De bevindingen op dit thema zijn verschenen in het nieuwe whitepaper van Diagnose Voeding & Gezondheid: ‘Bevorderen van een gezond(er) voedingspatroon bij volwassenen’.

Download hier de verschillende whitepapers van Diagnose Voeding & Gezondheid

Meer weten?
Wilt u altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van voeding en gezondheid? Wilt u de ontwikkelingen binnen het driejarige programma Diagnose Voeding & Gezondheid niet missen? Benieuwd waar de kansen liggen voor innovaties en doorbraken op dit thema? En hoe we door het versnellen van deze innovaties maatschappelijke impact creëren? Schrijf u dan ook in voor onze nieuwsberichten vanuit Diagnose Voeding & Gezondheid.

Bronnen

  1. CBS. Regionale prognose 2017-2040. Statline. December 2018
  2. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ervaren-gezondheid/cijfers-context/huidige-situatie#node-ervaren-gezondheidbezocht mei 2019
  3. RIVM. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. Leefstijl. Juni 2018.
  4. www.wateennederland.nl bezocht december 2018
  5. Voedingscentrum. Richtlijnen Gezondere Kantines. April 2017
  6. Diagnose Voeding en Gezondheid: Whitepaper ‘een gezondere voedselomgeving door een gezonder voedselaanbod’. Februari 2018
  7. Temminghof M. et al. Informatie over voeding zoeken en bespreken. Voedingscentrum. Mei 2013
Geen reactie's

Geef een reactie