Diagnose Transformatie

Een toolkit voor grensverleggers in de zorg

Als wij kijken naar de toekomst van de Westerse gezondheidszorg zal de gezondheidszorg een steeds meer Persoonlijk, Preventief, Participatief en Predictief karakter moeten krijgen. Dit betekent dat de zorg moet aansluiten op de specifieke behoeftes van een patiënt en dat er meer aandacht moet komen voor het voorkomen van ziektes en aandoeningen, daar waar nu de nadruk in de curatieve zorg primair op genezen ligt. Een transformatie naar een gezondheidsmanagementsysteem is niet meer ondenkbaar door een actieve deelname van mensen aan zowel de informele- als de formele zorg en een steeds grotere mogelijkheid om aandoeningen en zorggebruik te kunnen voorspellen. Wij geloven dat, door de druk op ons zorgstelsel en de inmiddels beschikbare technologie, de overgang naar een gezondheidsmanagementsysteem de belangrijkste transformatie is waar wij de komende jaren aan zullen werken.

 

Waarom starten wij het programma ‘Diagnose Transformatie’?

  • Bij zorgprofessionals, cliënten en bestuurders is sprake van beperkte kennis over de mogelijkheden van sociale en technologische innovaties die bij kunnen dragen aan toekomstbestendige gezondheidszorg.

 

  • De barrières bij het invoeren van radicale innovatie (zoals onder andere financiering, cultuur, huidige infrastructuur) is groot. Veel zorgprofessionals en bestuurders weten niet hoe zij deze barrières kunnen overbruggen.

 

  • De vraag is of huidige zorginstellingen de leiding kunnen nemen of dat nieuwe toetreders dat zullen doen.

Wij geloven dat het nodig is om een beweging te faciliteren vanuit de huidige zorgprofessionals, patiënten/cliënten en andere belanghebbenden, die de transformatie naar een toekomstbestendige zorg op een iteratieve en lerende manier gaat invullen. De vragen en behoeften van patiënten/cliënten, zorgprofessionals en andere belanghebbenden staan daarin centraal. Het is een beweging waarin we kennis en kunde rondom transities, innovaties en veranderingen in de gezondheidszorg op een moderne manier met elkaar delen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de toepasbaarheid van de ontwikkelde kennis in de praktijk. Wij zetten de inzichten van professionals en organisaties om in nieuwe verbeterslagen richting transformatie.

 

Hoe geven wij het programma ‘Diagnose Transformatie’ vorm?

Diagnose Transformatie: Een toolbox voor grensverleggers in de zorg is een collaboratief leer- en innovatieprogramma. Het is het vierde programma in de Diagnose-reeks gericht op gezondheid.  Daarmee is het de opvolger van “Diagnose 2025: over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg”, “Diagnose Diabetes: over de toekomst van de Nederlandse diabeteszorg” en “Diagnose Zorginnovatie: over technologie en ondernemerschap”. De aanpak wordt gekenmerkt door betrokkenheid van alle stakeholders uit de zorg (waaronder patiënten/cliënten, verpleegkundige, artsen, bestuurders, koepels, kennisinstituten, zorgverzekeraars, commerciële bedrijven) die aan de hand van kennisdeling van elkaar leren. De inzet van het programma is om gezamenlijk innovaties en programma’s te initiëren.

 

Vanwege het belang om alle inzichten in de praktijk te implementeren, zijn wij toe aan de volgende fase: het faciliteren van een Collaborative Implementation Network. De transformatie van de zorg gaat alleen plaatsvinden als wij kwaliteit van leven en welzijn centraal stellen en ook daadwerkelijk in het zorgproces en daarbuiten anders gaan samenwerken. En als wij nieuwe sociale en technologische innovaties omarmen die dit mogelijk maken.

 

lead-to-impact

 

Daartoe creëren wij een coalition of the willing. Deze mensen en organisaties zullen het komende jaar kennis en kunde delen en richten zich op de vraag: ‘hoe kunnen wij deze transformatie zelf inzetten in plaats van dat wij door de veranderende omgeving ingehaald worden door een nieuwe werkelijkheid?’

Een belangrijk onderdeel van het traject is om te leren van succesvolle zorgprofessionals en/of zorginstellingen die al begonnen zijn met de transformatie en experts die in de zorg of in andere sectoren kennis en ervaring op hebben gedaan met transformaties. Het eerste jaar investeren we met name in vergaren van kennis en het bouwen van de netwerken. Dit gaat gepaard met het bouwen van de transformatie toolbox, waarmee de kennis laagdrempelig gedeeld en aangevuld kan worden door iedereen uit het netwerk.

 

Wat gaan we doen?

afbeelding1

Het programma bestaat uit vier delen: 1) Need for change, 2) Enablers of change, 3) Solutions for change en 4) Healthcare Transformation.

 

In het eerste gedeelte Need for change kijken wij naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de Westerse gezondheidszorg, waarbij wij een helder beeld schetsen over hoe de vraag naar zorg veranderd.

 

 

Vervolgens gaan we in het tweede gedeelte in op de Enablers for change. Dat zijn de technologieën en sociale innovaties die veel impact hebben op onze manier van gezondheidszorg geven en ontvangen en die onze gezondheidszorg fundamenteel gaan veranderen.

 

 

In het derde gedeelte komen de Needs en Enablers samen: Solutions for change. Hier werken wij aan een beschrijving van een nieuwe manier van health management. Een werkwijze die past binnen de trends en ontwikkelingen die zijn vastgesteld in de eerste twee hoofdstukken. Personal, Predictive, Participative en Preventive zijn hier kernwoorden.

 

 

Het vierde en laatste onderdeel Healthcare Transformation geeft handvatten om de benodigde transformatie vorm te geven. Het is daarnaast een samenvatting van de leerlessen van succesvolle zorginstellingen en geeft inzicht in de transformatieagenda die de deelnemers van dit programma gaan vaststellen.

 

 

In het programma staat de toepassing van ontwikkelde kennis in de praktijk centraal. Om de toepassing in de praktijk te bevorderen werken we aan een transformatie toolbox. Deze toolbox helpt zorgprofessionals en bestuurders om de benodigde transformatie in gang te zetten, zodat de verandering merkbaar gaat worden voor cliënten/patiënten. Als de inzichten uit de werksessies, de online discussies, de inspiratiereis en de publicatie in de praktijk worden geïmplementeerd realiseren we de gewenste beweging.

 

Bestel ‘Diagnose Transformatie’ hier: https://www.managementboek.nl/boek/9789082697612/diagnose-transformatie-philip-j-idenburg