Diagnose Voeding & Gezondheid

Voeding draagt bij aan een vitaal en gezond leven. Voeding verdient dan ook een prominente rol bij het stimuleren van gezondheid en preventie van chronische aandoeningen. Dat is de overtuiging van de partijen die samen het landelijke programma ‘Diagnose Voeding & Gezondheid’ zijn gestart. We initiëren, ondersteunen én versnellen innovaties en initiatieven met een grote maatschappelijke impact. Ook faciliteren we de maatschappelijke dialoog over voeding en gezondheid en delen we kennis en inzichten op dit gebied.

Het aantal mensen in Nederland met een chronische aandoening stijgt van ruim 8,5 miljoen in 2015 naar bijna 9,8 miljoen in 2040. Naar verwachting verdubbelen de zorguitgaven tot 174 miljard euro in 2040. De toename van het aantal chronisch zieken leidt tot een verminderde arbeids- en maatschappelijke participatie en zorgt op individueel niveau voor meer leed en minder geluk. De tweedeling in de maatschappij wordt groter doordat chronische aandoeningen vaker voorkomen bij mensen met een lage opleiding en inkomen.
De stijging van het aantal chronisch zieken kent meerdere oorzaken, waaronder: een vergrijzende populatie, een ongezonde leefstijl bij een groeiende populatie en een veranderende leefomgeving en de daarmee gepaard gaande verleiding tot ongezond gedrag.

Diagnose Voeding & Gezondheid heeft een drieledige ambitie:

 

  1. Bijdragen aan de vitaliteit en het welbevinden van de Nederlandse bevolking
  2. Bijdragen aan de beheersing van de groei van zorgkosten en arbeidsmarkt gerelateerde kosten als gevolg van absenteïsme/presenteïsme
  3. Bijdragen aan de ‘health literacy’ van de Nederlandse bevolking

Diagnose Voeding & Gezondheid is een volgende stap in het ‘Diagnose-programma’, gericht op het realiseren van doorbraken op de maatschappelijke vraagstukken op het gebied van voeding en gezondheid. Geen enkele partij in de samenleving is daartoe alleen uitgerust en daarom werkt Diagnose Voeding & Gezondheid samen met tientallen organisaties en honderden experts. Hiermee creëren we een ecosysteem waarin we kennis, kunde en kapitaal samenbrengen. Met deze ‘coalition of the willing’ starten we een open dialoog en gezamenlijk leerproces, dat uitmondt in samen innoveren met een ‘coalition of the doing’. Met als resultaat: impactvolle innovaties en interventies, nieuwe inzichten en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Diagnose Voeding & Gezondheid functioneert als een accelerator om relevante doorbraken te realiseren: een versneller van innovatie en ondernemerschap, visie en inzichten en samenwerking en verbinding. Het programma heeft de volgende drie taken:

 

  1. Het faciliteren van de maatschappelijke dialoog;
  2. Het ondersteunen van innovaties met kennis, kunde en kapitaal;
  3. Het uitdragen van nieuwe inzichten en resultaten.

Het programma start voor een periode van drie jaar en richt zich op de volgende twee thema’s: ‘Voeding & Leefstijl’ en ‘Voeding & Leefomgeving’.

Per thema initiëren, ondersteunen én versnellen we impactvolle innovaties en uiteenlopende initiatieven. Daarnaast faciliteren we de maatschappelijke dialoog en dragen we kennis en inzichten op deze thematiek uit.

Diagnose Voeding & Gezondheid richt zich binnen de thema’s ‘Voeding & Leefstijl’ en ‘Voeding & leefomgeving’ op innovaties met een grote maatschappelijke impact en commerciële zelfstandigheid. Een negental innovaties nemen we op in het programma. We ontsluiten voor hen de benodigde kennis, kunde en kapitaal uit het ecosysteem om zo hun maatschappelijke impact te vergroten. Daarnaast ‘endorsen’ we honderden innovaties door hen podium of netwerkcontacten te bieden.

Strategische partners

Kennispartners