Diagnose Voeding & Gezondheid en De Gezonde Basisschool van de Toekomst gaan samenwerking aan

De Gezonde Basisschool van de Toekomst en Diagnose Voeding & Gezondheid gaan de samenwerking aan! Het programma zet in op een verbetering van de talentontwikkeling van het kind en het terugdringen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Basisschoolleerlingen krijgen een gestructureerd dagprogramma aangeboden met naast voldoende onderwijs ook sport, beweging, ontspanning, cultuur en aandacht voor leefstijl en gezonde voeding. Diagnose Voeding & Gezondheid zal De Gezonde Basisschool van de Toekomst ondersteunen bij de opschaling van het initiatief door het creëren van regionale netwerken.

De Gezonde Basisschool van de Toekomst
De Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) is gestart in 2015. Het voornaamste doel is het verbeteren van de talentontwikkeling van het kind en het terugdringen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Het is een totaalconcept waarin onderwijs, gezondheid, kinderopvang, peuterspeelzalen en vrije tijdsbesteding (muziekles, sportclub) in een geïntegreerd dagprogramma in school worden aangeboden. Het gestructureerd dagprogramma omvat zowel gezondheidseducatie, gezondheidsbevordering, een veilige schoolomgeving alsook voldoende onderwijstijd, sport, beweging, ontspanning, cultuur, aandacht voor leefstijl en gezonde voeding en gezonde maaltijdvoorzieningen. Het voor Limburg en Nederland unieke programma is een initiatief van de Onderwijsstichting Movare, de GGD Zuid-Limburg, Universiteit Maastricht, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in nauwe samenwerking met vele private en maatschappelijke organisaties.

De schooldag wordt met één tot twee uur verlengd door een langere lunchpauze te organiseren. Het biedt de mogelijkheid om tijdens de voorschoolse opvang vanaf 08.00uur gezamenlijk te ontbijten op school en gezamenlijk een gezonde lunch te nuttigen. In de verlengde lunchpauze kunnen sport- en spelactiviteiten plaatsvinden. Ook kunnen lessen over gezondheid en voeding worden opgenomen in het schoolprogramma. En er zijn trainingen mogelijk over maatschappelijke vorming en sociale vaardigheden. Kortom, een veilige en gezonde schoolomgeving waarin kinderen naast het bestaande onderwijs ook een gezonde leefstijl aanleren. Dat vormt de basis voor een goede lichamelijke, maar ook emotionele én sociale gezondheid.

Noodzaak voor het creëren van een gezonde start
En dat is noodzakelijk ook. Kinderen zijn volop in de groei en ook in mentaal opzicht ontwikkelen ze zich sneller dan in elk later levensstadium. Dat vraagt om voldoende bouwstoffen en om de juiste bouwstoffen. In een leefomgeving als de onze, met haar overvloed aan – (on)gezond – eten, moeten we onze kinderen leren omgaan met alle verleidingen en ze goede gewoonten aanleren.

Nederlandse kinderen eten veelal te weinig groente, te weinig fruit, te weinig vis en te weinig volkorenproducten. Daarnaast consumeren ze te veel bewerkt vlees en suikerhoudende dranken. Slechts een beperkt percentage haalt de dagelijkse aanbevelingen.Het percentage te zware basisschoolkinderen in Nederland is gestegen van 11,4 procent in 2000 tot 13,1 procent in 2017. Ongeveer negen van die dertien procent heeft overgewicht, de resterende vier vallen in de overstijgende categorie obesitas.Tegelijkertijd komen diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten steeds vaker voor onder kinderen. Steeds meer kinderen ontwikkelen door een ongezonde leefstijl chronische aandoeningen met als gevolg dalende leerprestaties en sociale ongelijkheid. Uiteindelijk leidt dit weer tot minder kansen op de arbeidsmarkt en daarmee tot hogere werkloosheid. Een negatieve vicieuze cirkel met een structurele en hardnekkige achterstand als resultaat.

Bewezen impact
Het feit is dat alle kinderen vanaf hun 4e jaar verplicht naar de basisschool gaan en zijn dus via de school ook allemaal te bereiken. Als de school veilig en gezond is, verblijven alle kinderen een groot deel van de dag in een verantwoorde leefomgeving. Hier kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Niet alleen in de kennisvakken rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie, maar ook in de sociale vaardigheden, dus hoe je met elkaar omgaat en hoe je vriendjes maakt. Gelijke ontplooiingskansen voor alle kinderen, ongeacht de thuissituatie. Dat biedt een goede basis voor de latere levensfasen. Immers, jong geleerd is oud gedaan.

Gedurende vier schooljaren is met vier basisscholen in Zuid-Limburg onderzocht of kinderen die op de basisschool een gestructureerd dagritme aangeboden krijgen met voldoende tijd voor onderwijs, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. Tevens werd onderzocht of een dergelijk dagritme meer rust en minder stress betekent voor zowel kinderen als ouders en bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Inmiddels is het onderzoek zo goed als afgerond en spreken de resultaten voor zich. Kinderen op GBT kennen een gezonder gewicht en het voeding- en beweeggedrag laten gunstigere cijfers zien in vergelijking met controle scholen. Ook worden kinderen minder gepest en is er meer sociaal gedrag. Cijfers over de leerprestaties zullen op korte termijn beschikbaar komen. De samenwerking met in-kind partners heeft er verder in geresulteerd dat ook in de voorschoolse periode al aandacht is voor gezonde leefstijl, hetgeen de impact van het programma de komende tijd alleen nog maar zal vergroten.

Samenwerking gericht op vergroten maatschappelijke impact
De komende jaren zal GBT netwerken opzetten om opschaling in heel Nederland te realiseren, te beginnen bij een netwerk in Limburg. Het netwerk biedt de mogelijkheid om onder andere stakeholders in de regio te ontmoeten, kennis en ervaringen uit te wisselen, bouwstenen aan te reiken voor implementeren en de (maatschappelijke) impact van voeding en beweging op basisscholen te agenderen. Buiten deze ambitie zijn er genoeg ideeën om het concept van GBT verder te versterken.

Diagnose Voeding & Gezondheid ziet grote potentie in GBT en daarmee in het verbeteren van de talentontwikkeling van het kind en het terugdringen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Diagnose Voeding & Gezondheid en de samenwerking met De Gezonde Basisschool van de Toekomst? Of wat het accelerator programma voor uw innovatie of initiatief kan betekenen? Neem dan contact met ons op via info@diagnosevoedingengezondheid.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.