Meer aandacht voor emoties bij transformatie

Diagnose Transformatie – Inspiratiereis

Met deze oproep start Michael Zaroukian, Chair van de Board of Directors HIMSS North America. Net als in de film Inside Out waar het karakter Joy een dominante rol speelt, is ook in de zorg de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de positieve toekomstverwachtingen van technologie gedreven innovatie. Beloftes over grote verbeteringen van kwaliteit van zorg, reductie van kosten en een substantiële verbeteringen van cliënt- en patiënttevredenheid zijn al tijden de belangrijkste beloften en drivers achter technologie gedreven innovatie. Daar waar in de film geen plek lijkt te zijn voor het karakter Sadness, is ook bij het doorvoeren van vernieuwingen weinig aandacht geweest voor het afbreken van bestaande structuren en het daarmee gepaarde rouwproces. Onzekerheid over de gevolgen van de veranderingen, angst voor het onbekende en het loslaten van vertrouwde gewoontes, inkomensverlies en tegenstrijdige financiële belangen. Zaroukian benadrukt het belang om meer aandacht te besteden aan deze aan zorginnovatie verbonden emoties die uiteindelijk naast de technologie zelf, een grote invloed hebben op de innovatie-uitkomst en succes van zorgtransformatie.

Dat die innovatie en zorgtransformatie noodzakelijker is dan ooit behoeft geen betoog. Meerdere sprekers schetsen dat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorgsystemen in Westerse landen, als gevolg van de vergrijzing en groei van aantal patiënten met een chronische- en leefstijl gerelateerde aandoeningen, onder druk komen te staan. Technologie kan die zorg Persoonlijk, Preventief, Participerend en Predictief maken. Deze technologie is er voor een deel al, maar zal – om te zorgen dat innovatie ook doelmatig is – enkele moedige beslissingen vragen en emoties moeten overwinnen. Moedige beslissingen die samenwerking én vertrouwen vragen van de betrokken partijen in het zorg-ecosysteem. Een ecosysteem waarbinnen de korte termijn individuele belangen van partijen soms ondergeschikt gemaakt moeten worden aan de belangen van een houdbaar zorgsysteem.

Winnen van vertrouwen bij professionals én patiënt belangrijkste opgave voor technologie gedreven zorginnovatie

Ginni Rometty, Chairman, President en CEO van IBM, herkent in haar keynote dat het winnen van vertrouwen van zowel de professionals als de patiënt de belangrijkste opgave is voor het invoeren van technologisch gedreven zorginnovatie. Zij vraagt de 42.000 bezoekers aan de HIMSS zich om bij de invoering vooral te richten op het ondersteunen van de professionals met kennis en tools. Het doel is de toenemende complexiteit en omvang van de zorgvraag en druk om beschikbare middelen op te vangen. Zo zal Artificial Intelligence zorgprofessionals ondersteunen bij bijvoorbeeld de diagnostiek en het nemen van beslissingen. Uiteindelijk zal technologie daadwerkelijk werk uit handen nemen van zorgprofessionals. Hierdoor kunnen zij zich nog meer dan voorheen richten op de dialoog met en ondersteunen van de patiënt. Om technologie volledig te kunnen benutten vraagt het nodige van de leveranciers. Zoals de wijze waarop zorgprofessionals én met name patiënten betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe technologie. Naast engagement vraagt het vooral transparantie over: de inrichting van hun systeem, de aannames en modellen die zijn gebruikt, de data die de basis hebben gevormd voor de initiatie en uiteindelijk ook transparantie met betrekking tot het businessmodel. Professionals en consumenten kunnen alleen dan besluiten of ze de technologie op een vertrouwde manier kunnen inzetten. Tot slot stelt Rometty dat het van belang is dat het ecosysteem veel aandacht besteedt aan het opleiden en ontwikkelen van de benodigde vaardigheden van de nieuwe generatie zorgprofessionals. “We are working on a new color worker, instead of the blue- or white- color”.

Mythes rond de digitale professional- en patiëntbetrokkenheid

De brug naar de praktijk werd op een mooie manier geschetst door Adrienne Boissy, CEO van de Cleveland Clinic Foundation. Het ziekenhuis in Cleveland is naast hun topklinische reputatie o.a. internationaal bekend van het filmpje waarmee ze aandacht vragen voor compassie en empathie.

Zij ontmaskerde de vele mythes rondom de digitale professional- en patiëntbetrokkenheid. Boissy liet zien dat, mede door de explosieve groei van het aantal patiëntberichten van 0,5 tot 3,5 miljoen in 3 jaar en de toename van administratieve lasten, hebben bijgedragen aan een burn-out percentage van ±54% onder specialisten. Ondanks de toenemende druk als gevolg van innovatie zien zorgprofessionals technologie nog steeds als oplossing voor de toenemende zorgvraag en werkdruk. Belangrijk is daarbij dat elke innovatie in potentie leidt tot een hogere kwaliteit van zorg en reductie van administratief werk.

Een tweede mythe is dat digitale communicatie de relatie tussen patiënt en professional verarmt en daardoor niet geadopteerd zou worden door patiënten. Het tegendeel blijkt waar, zolang de innovatie zich echt richt op de behoefte van de patiënt. Bijvoorbeeld het voorkomen van onnodig ziekenhuisbezoek. Een andere randvoorwaarde is dat in de digitale interactie er expliciet oog is voor empathie in de communicatie. Ook hier blijkt weer dat het succes van innovatie maar ten dele bepaald wordt door de technologie, maar de adoptie voornamelijk bepaald wordt door de behoeften en gevoelens van patiënten als uitgangspunt te nemen.

In het Mekka van de harde technologie is het hoopgevend dat er een groeiend besef is dat uiteindelijk het succes van innovatie niet bepaald wordt door de technologische hoogstandjes, maar door de menselijke maat en respect voor emoties en menselijke waarden!

 

Philip J. Idenburg en Monique Philippens

Philip is managing partner van BeBright en initiatiefnemer van de Diagnose programma’s en publicaties. Monique is programmamanager Diagnose Transformatie en organisator van de studiereis Transforming Healthcare.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.